Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά691
Ζυγά812
Ισοπαλίες300
Στήλη 1140
Στήλη 2204
Στήλη 3212
Στήλη 4156
Στήλη 5253
Στήλη 61420
Στήλη 71511
Στήλη 8191
Στήλη 9218
Στήλη 10165