Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά732
Ζυγά670
Ισοπαλίες345
Στήλη 11515
Στήλη 2200
Στήλη 3226
Στήλη 4171
Στήλη 51814
Στήλη 61612
Στήλη 7245
Στήλη 8174
Στήλη 969
Στήλη 10193