Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά320
Ζυγά421
Ισοπαλίες215
Στήλη 173
Στήλη 21112
Στήλη 3102
Στήλη 4141
Στήλη 5410
Στήλη 6144
Στήλη 7100
Στήλη 8243
Στήλη 9138
Στήλη 101014