Φορές
Σήμερα
Καθυστέ
ρηση
Μονά340
Ζυγά433
Ισοπαλίες231
Στήλη 1814
Στήλη 2174
Στήλη 3121
Στήλη 4712
Στήλη 580
Στήλη 692
Στήλη 7108
Στήλη 8641
Στήλη 91527
Στήλη 1083